Infolinka 042/444 2110
Objednávky 0905568500

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Uvedené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SAUNIKA spol. s r.o., so sídlom Zlatovská 1783, 911 05 Trenčín IČO: 44510632, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín v vložka č. 21076/R DIČ: 2022737761, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na e-shop stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho
SAUNIKA spol. s r. o.

Zlatovská 1783
911 05 Trenčín

Tel. 042-444 2110
Mobil 0905-568 500
Email saunika@saunika.sk


Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
VUB banka č.ú. SK72 0200 0000 0031 5042 2851

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/640 01 09, e-mail: tn@soi.sk

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že uvedené všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar ponúkaný na uvedenej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.


1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na e-shop stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho.Farebné zobrazenie tovaru-foto je ilustračné, na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

2.Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky – kúpnej zmluvy. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové /prijatie objednávky do systému a elektronická informácia o prijatí objednávky poslaná kupujúcemu/ prípadne písomné. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za dôležité podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presný kód tovaru a jeho počet kusov), cena za tovar, za prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.Kupujúci má v prípade nesúhlasu právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

2.2. Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu/adresu doručenia
 • Telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba/živnostník a nie ste ešte u nás zaregistrovaný je treba uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • Názov firmy
 • Telefón
 • E-mail
 • IČO
 • DIČ
 • Bankové spojenie

Po odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu tovaru alebo jeho dodacia lehota. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe.O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Povinnosti predávajúceho:
na základe objednávky potvrdenej predávajúcim je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, dodaný tovar musí spĺňať platné právne predpisy SR,
dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Tam kde je nutný záručný list a návod, dostane ho kupujúci v balení.


3.2. Práva predávajúceho:
predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:
prevziať vopred zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v kúpnej zmluve v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.1.1 Neprevzatie tovaru – porušenie kúpnej zmluvy
Nárok na uplatnenie náhrady za škodu vznikne predávajúcemu vtedy, keď si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodne. V takomto prípade predávajúci po obdŕžaní tovaru od dopravnej spoločnosti bezodkladne pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.
Pri uplatnení si náhrady škody na základe vzniku vyššie uvedených skutočností predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru na zodpovedajúcu sumu s lehotou splatnosti 15 dní od vystavenia faktúry.
Kupujúci má v tomto prípade možnosť požiadať o opätovné zaslanie zásielky po prevedení platby vopred na účet spoločnosti. V takomto prípade sa pôvodná cena navýši o cenu dopravného – náklady na nové doručenie. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti, bude spoločnosť nútená pristúpiť k právnemu vymáhaniu pohľadávky. Preto Vás žiadame, aby ste si objednávali tovar iba v prípade, že oň máte skutočný záujem.

4.2.Práva kupujúceho:

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.2.1 Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Za takéto tovary sa považujú – ohybné hadice a ochranné oplety na káble, izolačné pásky a ostatný spotrebný materiál vyrobený / nameraný na mieru.

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo navigačného softvéru ak spotrebiteľ tento záznam/softvér použil.
Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z

4.2.2 Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú platbu najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu príslušenstvo vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale. Odporúča sa tovar poistiť.

4.2.3. V prípade že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

4.2.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú vo bodoch vyššie, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4.2.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa špeciálnych požiadaviek , alebo tovaru určeného osobitne pre jedného užívateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.2.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený a skontrolovaný jeho obsah a nepoškodenosť.

5.Termín a spôsob dodania

5.1. Objednaný tovar zo záväznej objednávky expedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky (objednávky prijaté do 12.00 je možné expedovať ten istý deň). Dodanie tovaru kupujúcemu teda zvyčajne netrvá dlhšie než 1-3 dni.
Objednávky tovaru, ktorý nie je trvalo skladom , vybavujeme do 2-3 týždňov podľa dispozíc výrobcu a po dohovore s kupujúcim.
Kupujúci bude o expedícii tovaru informovaný v deň odosielania mailom resp. telefonicky.

5.2.Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v záväznej objednávke.

5.3. Kupujúci je oprávnený ihneď pri doručení skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.4. Po dohode zaisťujeme dodanie tovaru na miesto určenia a to nasledujúcimi spôsobmi:

 • kuriérskou službou – zaručuje dodanie tovaru nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky
 • Slovenskou poštou /poistený list, doručenie obvykle do 2-3 pracovných dní/
 • osobne – na prevádzke firmy v Trenčíne, alebo dovezením tovaru našim pracovníkom /po dohode s odberateľom/

Poznámka: Kuriérska spoločnosť doručí zásielku priamo na adresu odberateľa. Pri doručení Slovenskou poštou si zásielku vo väčšine prípadov odberateľ musí prevziať na pošte osobne.

5.5. Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Ceny za prepravu sú stanovené cenníkom dopravcov resp. cenami uvedenými na internetovom obchode a môžete si ich overiť tu: http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Vnutrostatna-preprava/
Cennik a tu: http://cennik.posta.sk/. Na základe zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov sa môžu ceny predávaných tovarov v internetovom obchode v reálnom čase priebežne meniť. Zmeny cien sa však nevzťahujú na záväzne potvrdené objednávky, a preto nemôžu negatívne ovplyvniť ceny dohodnuté v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

6. Kúpna cena, cena za dopravu, platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). V prípade špeciálne vyrábaného tovaru „na mieru“ je spotrebiteľ povinný na požiadanie zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku.Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Všetky ceny sú uvedené ako maloobchodné ceny (MO cena) s DPH.
Z týchto cien poskytujeme odberateľom firmám a živnostníkom veľkoobchodnú zľavu. V prípade väčších objednávok alebo pravidelných odberov dohodnite si ceny a dodacie podmienky s našimi pracovníkmi.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru /len v maloochodnej prevádzke/, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom vopred, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Náklady spojené s montážou a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a kupujúcemu je možné tieto služby poskytnúť len za dodatočnú úhradu.

6.4.Všetky akcie sú platné len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.5. Cena dopravy:
Je stanovená podľa aktuálnych cenníkov prepravcu, ktoré si môžete pozrieť na stránkach Slovenskej pošty a zároveň je uvedená v objednávkovom formulári pri vytváraní objednávky kupujúcim ešte pred jej odoslaním predávajúcemu.

 • pri zásielkách v hodnote nad 99 EUR s DPH hradí dopravu predávajúci
 • pri zásielkách do 99 EUR s DPH účtujeme poštovné podla platného cenníka zásielkovej služby
 • pri zásielkách odosielaných na žiadost kupujúceho iným spôsobom priúčtujeme skutočné náklady dopravcu.

6.6. Platobné podmienky:
Forma úhrady je zvolená kupujúcim pri tvorbe objednávky a to buď dobierkou , platbou na účet bankovým prevodom-internetbankingom, alebo platba kartou vopred. V prípade obchodných partnerov – podnikateľských subjektov je možná úhrada na faktúru po dodaní tovaru so splatnosťou 10 dní.

6.7. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

7. Záručné podmienky a reklamácie (zodpovednosť za škody, záruka, reklamácie)

7.0. Na všetok sortiment tovaru poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

7.1. Predávajúci zodpovedá za škody tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočných prieťahov si uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záruka sa poskytuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

7.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu e-shopu na internetovej stránke predávajúceho. Takýto poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý si zakúpil u predávajúceho a ktorý vykazuje závady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

7.4. Kupujúci je povinný urobiť obhliadnutie tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky zo závad zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto závady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a (dokladom o&nbsp;zaplatení pokiaľ tento slúži ako záručný list).Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní reklamačný list na uplatnenie reklamácie.V reklamačnom liste je kupujúci povinný uviesť presné údaje o druhu a rozsahu závady a tiež ako sa závada prejavuje počas prevádzky výrobku.Všetky záručné opravy sú bezplatné.Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho (záručný servis). Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.saunika.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 0905568500 ako aj e-mailom na adrese saunika@saunika.sk.<br>Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.6. Spôsob výberu doručenia tovaru si zvolí kupujúci.
Za začiatok reklamačného konania je považovaný deň prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim t.j.deň uplatnenia reklamácie

7.7. Predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť závady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

7.8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim je reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

7.9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.10. Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode s kupujúcim nahradiť reklamovaný tovar za obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami a vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

7.11. Zákonný nárok na reklamáciu zaniká:

 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, neodbornou inštaláciou tovaru, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

7.12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov a informovať kupujúceho o vybavení reklamácie mailom, resp. písomne:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.13. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.14. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

7.15. V prípade viac-krát opakovanej závady ( myslí sa rovnakej závady, rovnakého druhu) má kupujúci nárok na výmenu tovaru za nový respektíve na vrátenie plnej kúpnej ceny.Tento nárok si môže kupujúci uplatniť po 3-krát sa opakujúcej tej iste závade.V tom prípade predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočných odkladov.

8.Ochrana osobných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu za účelom riadneho vybavenia objednávky.

8.2. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,DIČ číslo telefónu a mailovú adresu za účelom riadneho vybavenia objednávky.

8.2.1 Kupujúci, ktorý sa v&nbsp;rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a&nbsp;zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Moje konto“.

8.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.3.1 V&nbsp;zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a&nbsp;zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o&nbsp;nových produktoch, zľavách a&nbsp;akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.4.1 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a&nbsp;písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a&nbsp;reklamačných podmienkach.

8.4.2. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v&nbsp;týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a&nbsp;zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a&nbsp;nezameniteľným spôsobom oznámil:

a,svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v&nbsp;čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b,kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c,účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a&nbsp;kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d,že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a&nbsp;riadneho vybavenia a&nbsp;doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f,identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g,dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a&nbsp;bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.7. Predávajúci v&nbsp;súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a, totožnosť a&nbsp;kontaktné údaje predávajúceho a&nbsp;v&nbsp;príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c, účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e, okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f, v&nbsp;relevantnom prípade informáciu o&nbsp;tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g, dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h, informácie o&nbsp;existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k&nbsp;jeho osobným údajom a&nbsp;práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i, právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j, informácie o&nbsp;tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a&nbsp;k&nbsp;nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o&nbsp;ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.7.1 Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.8. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v&nbsp;rozsahu, v&nbsp;akom súvisí s&nbsp;takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a&nbsp;osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.8.1 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.9. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s&nbsp;cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v&nbsp;bode 9.11 v&nbsp;stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a&nbsp;ľahko dostupnej forme, jasne a&nbsp;jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v&nbsp;súlade s&nbsp;Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s&nbsp;kupujúcim dohodne.

8.9.1. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v&nbsp;každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

8.10. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z&nbsp;titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a&nbsp;sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v&nbsp;Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Slovak parcel service s.r.o.,Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji ,Slovensko, ICO: 31329217, zapísaná v OR Okresného súdu BratislavaI., oddiel: Sro, vložka číslo 3215/B

8.11. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shop obchodu predávajúceho.

9.2. Dohoda zmluvných strán znie, že vzájomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná hlavne vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

9.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4. Uvedené všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Ten zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.